Rejestracja

Polityka Prywatności

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Administrator danych osobowych

 

1. W świetle przepisów Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. jest administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z Umową oraz obowiązującymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (zwanym dalej RODO).

 

2. Państwa dane osobowe są chronione przez administratora danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Cele przetwarzania

 

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu Umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 

1. zawarcia i wykonania łączącej nas Umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. przyjmowania do realizacji Państwa Zleceń) – przez czas trwania Umowy i rozliczeń ew. roszczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem Umowy);

 

2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

a. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;

b. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami;

c. przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

 

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

i. przez czas wykonywania obowiązków, np. identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym);

ii. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny); lub

iii. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem);

 

3. wykrywania przestępstw i nadużyć oraz zapobiegania im – przez czas trwania Umowy (podstawa prawna: wykonanie Umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z Umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

 

4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z Umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z Umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

 

5. marketingu bezpośredniego – przez czas trwania Umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

 

6. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących zarządzania płynnością rozliczeń) – przez czas trwania Umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z Umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

 

7. weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej Umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie Umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną Umowę – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem;

 

8. wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania Umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

We wskazanych wyżej celach (oprócz celu „zawarcia i wykonania Umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani). Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane.

Jakie dane należy nam podać?

Zakres danych

 

1. Do zawarcia Umowy wymagamy podania przez Państwa danych w formularzu rejestracji i w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach telefonicznie naszemu pracownikowi podczas nagrywanej rozmowy (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy Umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie Umowy ale mogą pomóc w lepszym dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb. Podawanie danych przy rejestracji i zawarciu Umowy nie jest wymogiem ustawowym ale jest niezbędne do korzystania z naszych usług.

 

2. Przepisy nakazują, aby przed skorzystaniem z naszych usług dokonali Państwo rejestracji (czyli podali nam imię i nazwisko, numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres korespondencyjny, numer telefonu komórkowego, adres email i ew. numer rachunku bankowego oraz złożyli oświadczenie czy są osobą pełniącą eksponowane stanowisko polityczne). Aby spełnić ten obowiązek, wykorzystamy dane z formularza rejestracji. Bez Państwa rejestracji nie moglibyśmy świadczyć usług objętych Umową.

 

3. W trakcie trwania Umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, w tym o korzystaniu z naszej oferty czy z naszej strony internetowej (jak np. o wymienianych walutach, rodzaju i kwotach transakcji, numerach rachunków rozliczeniowych). Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją sposobu działania naszych usług, z których Państwo korzystają.

 

4. Szczegółowe informacje o Twoich danych, które przetwarzamy znajdziesz w naszej Umowie i/lub w Regulaminie będącym jej integralną częścią.

 

Dodatkowe dane osobowe

 

1. Zawierając Umowę lub w czasie trwania Umowy, mogą Państwo np. zamówić dodatkowe usługi albo skorzystać z funkcjonalności nieobjętych dotąd Umową. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Podmioty przetwarzające

 

1. Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

a. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne (np. dostawcy usług hostingowych tj. firmie Amazon.com, Inc.);

b. podwykonawcom wspierającym nas np. w wykonywaniu zamówionych przez Państwa usług, obsłudze korespondencji (np. dostawcy usług poczty elektronicznej tj. firmie Home.pl S.A.);

c. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na nasze zlecenie (np. dostawcy usług księgowych i administracji płacowo-kadrowej tj. firmie KPMG Usługi Księgowe sp. z o.o.);

 

Inni administratorzy

 

1. Państwa dane są także przekazywane innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

a. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

b. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

c. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

 

Podmioty uprawnione

 

1. Państwa dane możemy także przekazywać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. GIIF, sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko jeśli wynika to z nałożonych na nas obowiązków (np. jako instytucji obowiązanej) lub gdy uprawnione podmioty wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie inne źródła danych wykorzystujemy?

Źródła publiczne i niepubliczne

 

1. Aby możliwie najlepiej dopasować naszą ofertę do Państwa potrzeb oraz aby badać Państwa zachowania pod katem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu pozyskujemy dane na Państwa temat z innych źródeł publicznych i niepublicznych np. o prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, o Państwa ew. przeterminowanym zadłużeniu, Państwa ew. obecności na listach sankcyjnych (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes) w czasie trwania Umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia.

 

Przelewy

 

1. Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem banku, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie Umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

Gdzie trafią Państwa dane?

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

 

1. Państwa dane przetwarzamy w EOG.

 

2. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską). Ale może się okazać, że w czasie trwania Umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Aktualna informacja o tym, czy i w jaki sposób przekazujemy dane poza EOG, znajduje się na stronie www.wspolnyrynek.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

Kiedy podejmujemy automatyczne decyzje mające dla Państwa istotny skutek?

Automatyczne decyzje

 

Dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa w następujących sytuacjach:

 

1. przy zawieraniu Umowy podejmujemy automatyczne decyzje o zawarciu lub o warunkach zawarcia, przedłużenia lub rozszerzenia jej zakresu w oparciu o ocenę Państwa aktywności, kosztów obsługi i wiarygodności. Jeśli z naszych informacji lub informacji uzyskanych z innych źródeł (wskazanych w przedstawionych Państwu informacjach) wynika, że Usługa, z której chcecie Państwo korzystać, generuje po naszej stronie koszty niewspółmierne do uzyskiwanych przychodów lub zalegali Państwo z rozliczeniami Transakcji wobec nas lub innych podmiotów lub znajdujecie się Państwo na liście sankcyjnej możemy np. zmienić wysokość opłaty, uzależnić ją od obrotów Transakcji, zażądać wpłaty Kaucji, zwiększenia Kaucji lub przedpłaty przyszłego zobowiązania przed zawarciem Transakcji lub nie zawrzeć Umowy. Przy podejmowaniu decyzji bierzemy pod uwagę rodzaj Usług, które chcą Państwo nabyć, instytucje płatnicze prowadzące Państwa rachunki, ilość, wartość i realizowane obroty Transakcji walutowych i/lub Transakcji w handlu zagranicznego, dane nt. Państwa aktywności w naszym serwisie, dotychczasową historię płatniczą, zadłużenie u innych podmiotów, obecność na listach sankcyjnych;

 

2. w ramach warunków Umowy (np. w Regulaminach) możemy określić, że osiągnięcie lub przekroczenie wskazanych przez nas progów lub limitów (np. jeśli negatywna rynkowa wycena nierozliczonej Transakcji przekroczy określoną wartość ) może spowodować określone konsekwencje (np. żądanie uzupełnienia wymaganej Kaucji lub anulowanie Zlecenia). Jeśli systemy informatyczne odnotują osiągnięcie progów lub limitów, automatycznie zastosujemy rozwiązanie określone w danym Regulaminie;

 

3. w celu wykrywania przestępstw i nadużyć przy korzystaniu z Usług i reagowania na nie podejmujemy automatyczne decyzje o uznaniu określonego nietypowego zachowania Klienta (np. Klient zawiera w krótkich odstępach czasu wiele Transakcji o wartości poniżej 15.000 EUR lub przelewa środki z kraju wysokiego ryzyka lub wskazuje nielegalny cel Transakcji) za podejrzane albo niezgodne z Regulaminem lub przepisami (np. z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu). W konsekwencji ograniczamy lub blokujemy działania / Transakcje Klienta i jeśli wymagają tego przepisy raportujemy podejrzane Transakcje do właściwych organów. Mogą Państwo zakwestionować taką decyzję i wówczas sprawa będzie rozpatrywana przez naszego pracownika. Do podjęcia automatycznej decyzji wykorzystujemy m.in. wewnętrzne informacje np. o przelewach przychodzących od Klienta, Zleceniach i Transakcjach Klienta (w tym o typowych i nietypowych zachowaniach Klienta) oraz informacje publiczne np. dane dot. handlu zagranicznego, listy krajów i branż wysokiego ryzyka, listy sankcyjne, wykryte przestępstwa i przypadki nadużyć.

 

4. w przypadku gdy zalegają nam Państwo z wpłatą wymaganej Kaucji lub z rozliczeniem Transakcji lub ocena Państwa ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu jest wysoka, możemy automatycznie podjąć decyzję o anulowaniu Państwa Zlecenia, ograniczeniu lub o uniemożliwieniu korzystania przez Państwa z naszych Usług.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu?

Uprawnienia Klientów

 

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 

1. sprostowanie (poprawienie) danych;

 

2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;

 

3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

 

4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

 

5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

 

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając bezpłatny wniosek na stronie www.wspolnyrynek.pl, w zakładce Kontakt lub przesyłając wiadomość email do Inspektora Ochrony Danych w spółce Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. na adres: administratordanychosobowych@wspolnyrynek.pl lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii (numer dostępny jest na stronie www.wspolnyrynek.pl, w zakładce Kontakt). Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Jak korzystać z prawa do sprzeciwu?

Prawo sprzeciwu

 

1. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

a. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub

b. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

2. Z prawa do sprzeciwu mogą Państwo skorzystać, składając bezpłatny wniosek na stronie www.wspolnyrynek.pl, w zakładce Kontakt lub przesyłając wiadomość email na adres: administratordanychosobowych@wspolnyrynek.pl lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii (numer dostępny jest na na stronie www.wspolnyrynek.pl, w zakładce Kontakt). Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Kiedy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych i jak możecie ją wycofać?

Zgoda

 

1. Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania Umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie.

 

2. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

 

3. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać, składając bezpłatny wniosek na stronie www.wspolnyrynek.pl, w zakładce Kontakt lub przesyłając wiadomość email na adres: administratordanychosobowych@wspolnyrynek.pl lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii (numer dostępny jest na na stronie www.wspolnyrynek.pl, w zakładce Kontakt). Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Kiedy i gdzie złożyć skargę?

Skarga

 

1. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Gdzie znajdą Państwo nasze dane kontaktowe i jak możecie uzyskać dodatkowe informacje?

Kontakt i dodatkowe informacje

 

1. Nasze aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie www.wspolnyrynek.pl, w zakładce Kontakt.

 

2. Dodatkowe informacje i żądania na temat wykorzystywania i zabezpieczania Państwa danych, przysługujących Państwu uprawnień i warunków skorzystania z nich uzyskają Państwo przesyłając wiadomość na adres email: administratordanychosobowych@wspolnyrynek.pl

 

3. Zgodnie art. 12 ust. 3 RODO odpowiedzi na Państwa żądania ws. przetwarzania Państwa danych osobowych są przez nas udzielane bezpłatnie (jeśli Państwa zapytania nie są nadmiernie lub ewidentnie nieuzasadnione i nie mają charakteru ustawicznego) w możliwie najszybszym terminie ale nie później niż w ciągu jednego lub dwóch miesięcy w zależności od charakteru i liczby żądań.